கரி என்னும் அற்புத மூலகம்-2; CO உயிருக்கு ஆபத்து (Post No.9520)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9520

Date uploaded in London – –22 APRIL  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

கரி என்னும் அற்புத மூலகம்-2; CO உயிருக்கு ஆபத்து

கரி என்னும் கார்பனுக்கு மூன்று வடிவங்கள் உண்டு. சுத்தமான அடுப்புக் கரி (CHARCOAL)கிராஃபைட் (GRAPHITE)  மற்றும் வைரக்கல் (DIAMOND) .

கரியின் ரசாயனக் குறியீடு – சி C

அணு எண் – 6

உருகு நிலை (வைரம்) – 3550 டிகிரி C

ஆக்சைடுகள் – கார்பன் மானோக்சைட் (CO) , கார்பன் டை ஆக்சைட் (CO2)

ஐசடோப்புகள் (மூலக அவதாரங்கள் ) – கார்பன்-12, கார்பன்- 13, கார்பன் -14.

tags- கார்பன், மானோ ஆக்சைட், கரி, புற்றுநோய், கண்டுபிடிக்கும், கருவி, PET

கரி என்னும் அற்புத மூலகம்- Part 1 (Post No.9517)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9517

Date uploaded in London – –21 APRIL  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

இதுவரை அலுமினியம் முதல் நியான் வரை 31 மூலகங்களின் (elements) — தனிமங்களின் – சுவையான கதையைக் கண்டோம். இன்று கரி என்று இளப்பமாகவும் — வைரம் என்று உயர்வாகவும் அறியப்படும் கரியின் – கார்பனின்(Carbon) – கதையைக் கேளுங்கள்.

இதனால் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி (Organic Chemistry) என்ற புத்தகம் 

tags- கரி , கார்பன், வைரம், ஜெர்மனி, வைர நகரம் , நார்ட்லிங்கன்

பரி, கரி, அரி, நரி, மறி, கிரி, சுரி, வரி (Post No.6057)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 10 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 10-50 am


Post No. 6057

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))


அரி-குரங்கு, சிங்கம்