கர்மா என்றால் என்ன, புத்தரின் விளக்கம் (PostN.9398)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9398

Date uploaded in London – –  19 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

கர்மா என்றால் என்ன, புத்தரின் விளக்கம்!                ச.நாகராஜன்

புத்தர் ஒரு மரத்தின் அடியில் அமர்ந்திருந்தார். அவரது சீடர்களும், மக்களும் அவர் முன் குழுமி இருந்தனர்.

மக்களில் ஒருவன் எழுந்து கேட்டான் :ஐயனே! கர்மா என்றால் என்ன?

புத்தர் அவனைப் பார்த்து, “நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன்” என்று ஆரம்பித்தார். ஒரு ஊரில் ஒரு அரசன் இருந்தான். அவன் ஒரு நாள் ஊரைச்

(All mental phenomena have mind as their forerunner; they have mind as their chief; they are mind-made. If one speaks or acts with an evil mind, ‘dukkha‘ follows him just as the wheel follows the hoofprint of the ox that draws the cart. The Dhamma pada – verse 1)

****

All mental phenomena have mind as their forerunner; they have mind as their chief; they are mind-made. If one speaks or acts with an evil mind, ‘dukkha‘ follows him just as the wheel follows the hoofprint of the ox that draws the cart. The Dhamma pada – verse 1)

****

tags– கர்மா , புத்தரின் ,விளக்கம்