கல்லிவரின் யாத்திரை (Post No.7562)

WRITTEN BY London Swaminathan

Post No.7562

Date uploaded in London – 11 February 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

ஜோனதன் ஸ்விப்ட் எழுதிய  கல்லிவரின் பயணங்கள் சிறுவர்களையும் முதியோரையும் மகிழ்விக்கும்.. நான் அந்த நூல் பற்றி 28 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எழுகிய சிறு குறிப்பு தினமணி கதிரில் வெளியானது. படித்து  மகிழுங்கள்