சடலங்களை உண்ண கழுகுகள் தேவை !! (Post No.7539)

Written  by London Swaminathan               

Post No.7539

Date uploaded in London – – 5 February 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

நான் தினமணிக் கதிரில் 1992ம் ஆண்டு டிசம்பரில் பார்சி மத மக்கள், இறந்த பின்னர் சடலங்களை  கழுகுகளுக்கு இரை யாகப் போடுவது பற்றி எழுதிய கட்டுரை இது. மொத்தத்தில் அவர்கள் எண்ணிக்கையில் மிகவும் குறைவு என்பதால் இது பெரிய பிரச்சனையாக உருவெடுக்கவில்லை.

Tags  -சடலங்கள், கழுகுகள், பார்சி, பம்பாய்