சாதனை படைத்த சாதனை நூல் தோன்றிய கதை (Post No.7567)

WRITTEN BY London Swaminathan

Post No.7567

Date uploaded in London – 12 February 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

1993 ஜனவரி 23ம் தேதி நான் தினமணி கதிரில் கின்னஸ் சாதனை நூல் பற்றி எழுதிய கட்டுரையை இணைத்துள்ளேன்-

tags சாதனை நூல், கின்னஸ் சாதனை 


–subham-