கெட்டிக்காரன் பற்றிய 5 பழமொழிகள் என்ன ? (Post No.8683)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8683

Date uploaded in London – –14 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

கெட்டிக்காரன் பற்றிய 5 பழமொழிகள் என்ன ?

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.கெட்டிக்கார முட்டாள்

2.கெட்டிக்காரனுக்குப் பயமில்லை , மட்டித்தனத்துக்கு நயமில்லை

3.கெட்டிக்காரன் கொல்லையிலே கழுதை மேய்கிறது

4.கெட்டிக்காரன் புளுகு எட்டு நாளில் தெரியும்

5.கெட்டிக்காரன் பொட்டு எட்டு நாள்.

tags– கெட்டிக்காரன், பழமொழி

–subham—