கொச்ச முச்ச கொச்ச முச்ச722019 (Post No.6045)

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 7 FEBRUARY 2019


GMT Time uploaded in London – 20-46


Post No. 6045


Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

15 ராகங்களின் பெயர்கள் குழம்பிப் போய் கிடக்கின்றன. நீங்கள் கலங்கிய குட்டையில் மீன் பிடிக்கலாமே! 15 ராக மீன்களைக் கண்டு பிடியுங்கள்; திணறினால் விடையைக் கீழே காண்க

1.கா ய போ து  கா  ம்  தி லகு

2.  மாமாளயாளம் கௌ

3.தாளம்ரகேகௌ

4.ரணம்கராபசங்

5.ம்நீபரிலா

6.யைநாநாதமக்கிரி

7.மாவமயதித்

8.தி ஹ காம்   ரி போ

9.ந்ளம்இ தோ

10.கபுனா ராவளின்

11.ரம்ராஷ்சௌடி

12.பைசிரவிந்து

13.கல்மோயாணிகன

14.கடைம் நாட்பீர

15.குகககனலம்தூ

Xxxxxxxxxxxx answers

1.யதுகுல காம்போதி, 2.மாய மாளகௌளம்,3.கேதார கௌளம்,

4.சங்கராபரணம்,5.நீலாம்பரி,6. நாதநாமக்கிரியை,7.மத்யமாவதி,

 8.ஹரிகாம்போதி,9.இந்தோளம் ,10.புன்னாக வராளி,11.சௌராஷ்டிரம்

12.சிந்துபைரவி,13.மோகனகல்யாணி,14.கம்பீர நாட்டை,15.ககனகுதூகலம்