வெள்ளைக்காரர்கள் கொன்ற இந்தியர் எண்ணிக்கை- லண்டன் டைம்ஸ் மகிழ்ச்சி (Post 6407)

 Written  by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 18 May 2019

4 British Summer Time uploaded in London –  17-34

Post No. 6407

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

இறந்தவர் எண்ணிக்கை:-

சென்னை மாகாணம்- 3,000,000

மைசூர் மாகாணம் – 1,250,000

பம்பாய் மாகாணம்- 1,000,000

பிரிட்டிஷார் இந்தியாவிலுள்ள கிறிஸ்தவ மிஷனரிகளுக்கு அனுப்பிய பணம் எட்டு லக்ஷம் பவுன்கள்

ஆதாரம்- லண்டன் டைம்ஸ்