தன்னையே அழிக்கும் கோபம் !

Please click here

சம்ஸ்கிருத செல்வம் 20 _5_

anger

anger2

Images are taken from other sites;thanks.