யாருக்கு எது அலங்காரம்?

Please click here for the article:

21சம்ஸ்கிருத செல்வம்

humility_servanthood

jeeyar visit to ahobilam

Images of humility from various websites;thanks.