வாளும் குண்டூசியும்; காந்தியும் நாதர்ஷாவும் (Post No.6753)

Written by London Swaminathan


swami_48@yahoo.com

 Date: 9 AUGUST 2019  


British Summer Time uploaded in London – 17-
55

Post No. 6753

 Pictures are taken from various sources.  ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

காந்திஜி மிகவும் சிக்கனம் கடைப் பிடிப்பவர். சிறு துரும்பும் பல் குத்த உதவும் என்ற பாலிஸியைக் கடைபிடிப்பவர். சிறு குண்டூசியும் பயன்படும் என்று அவர் சேகரித்த சம்பவம் இதோ.

ஏழு தலை முறை

வள்ளுவர் குறளிலும் சம்ஸ்கிருத நுல்களிலும் இந்துக்களின் 7 தலைமுறை பற்றி (எழுமை) நிறைய குறிப்புகள்  வருகின்றன். அதுபோல முஸ்லீம்களுக்கும் ஏழு தலை முறை நம்பிக்கை உண்டு போலும். அதைக் ,கேட்டவுடன் கோபம் கொண்ட நாதர்ஷா வாள் வம்சம் என்று ஏழு தலைமுறைக்கும் எழுதிக்கொள் என்று சொல்லி அனுப்பினாராம்.

இதோ 75 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய சக்தி மாத இதழ் துணுக்குகள்