இது காமெடி டைம்! வாங்க , சிரிக்கலாம்! (Post No.9146)

WRITTEN  BY KATTUKKUTY

Post No. 9146

Date uploaded in London – – 15 January 2021          

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

நான் 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகச் சேர்த்துவைத்த, நோட்டுகளில் ஒட்டிவைத்த  ஜோக்குகள் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டு பழுப்பேறி வருகின்றன.  அவை முழுதும்  அழிவதற்கு முன்பாக உங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ள ஆசை

“யான்பெற்ற இன்பம்/ சிரிப்பு பெறுக இவ்வையகம் “– ஜோக்மூலர்  முனிவர், ஜோக் மந்திர புஸ்தக ஆசிரியர்

DAY DREAMING
EFFECT OF TAT RUPA PAINTING
COME ON BLUE BOY, COME ON BLUE BOY, 
WHALE GOLFING 

TAGS – காமெடி டைம்,  சிரிக்கலாம்