பாதிரியாரை மடக்கிய சின்னப் பையன்!! திருக்குறள் கதை (Post No.6706)

Written by London Swaminthan

swami_48@yahoo.com

 Date: 31 JULY 2019


British Summer Time uploaded in London – 8-30 am

Post No. 6706

 Pictures are taken from various sources. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

கட்டுரை எழுதி முடித்தவுடன் எழுந்த ஞானோதயம்– குருட்டு பக்தி என்பதைவிட குரு பக்தி என்ற வார்த்தையே பொருத்தமுடைத்து!

–xxx–

TAGS– பாதிரியார், சொர்க்கம், வழி, கிறிஸ்தவ ஜாதிகள்