சோறு கண்ட இடம் சுவர்க்கம் (Post 8836)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8836

Date uploaded in London – –21 OCTOBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

சோறு கண்ட இடம் சுவர்க்கம் — என்ற பழமொழி எல்லோரும் அறிந்த மொழி. மேலும் 7 சோற்றுப் பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் . ஒருமுறை வந்த சொல் மீண்டும் கட்டத்தில் இராது. விடைகள் கீழே உளது.

ANSWERS

1.சோறு சிந்தினால் பொறுக்கலாம் , மானம் சிந்தினால் பொறுக்கலாமா

2.சோ ற் றி லே இருக்கும் கல் எடுக்க மாட்டாதவன் சேற்றில் கிடக்கும் எருமையைத் தூக்குவானா

3.சோறும் துணியும் தவிர மற்றத்துக்கெல்லாம் குறைவில்லை.

4.சோற்றால் அடித்த பிண்டம்

5.சோற்றுக்குக் கேடு பூமிக்கு பாரம்

6.சோற்றுக்கும் கறுப்புண்டு , சொல்லுக்கும் பழுது உண்டு

7.சோற்றுக்குத் தாளம் போடுகிறான்

TAGS– சோறு ,சுவர்க்கம் , பழமொழி

–subham–