அபிநவ வராஹமிகிரர் பி.வி. ராமன்

B V Raman 1912- 1998

 

 

சாமா பி வி ராமன் (click here for the Tamil article)