சிலந்தி டாக்டர் , சிலந்தி ஆஸ்பத்திரி (Post No.7550)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7550

Date uploaded in London – 8 February 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

உலகில் 43, 000 வகை சிலந்திப் பூச்சிகள் (Spiders)  உள்ளன. பெரிய,  

முடியுள்ள அமெரிக்க கண்ட சிலந்திகளை டரண்டுலா (Tarantula) 

என்பர். 

சிலந்திகளை வளர்க்கும் பைத்தியங்கள் அவைகளில் 

அபூர்வமானவற்றை 300 டாலர் கொடுத்து வாங்குகின்றனர்.

நான் தினமணி கதிரில் 2-8-1992ல் எழுதிய கட்டுரையை 

இணைத்துள்ளேன்.