தம்பி பற்றிய 6 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8564)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8564

Date uploaded in London – 24 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

தம்பி என்ற சொல் மீண்டும் மீண்டும் பல இடங்களில் வந்தால் ,

கட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே இருக்கும் .

1.தம்பி உடையவன் படைக்கு அஞ்சான்

2.தம்பி உழுவான், மேழி எட்டாது

3.தம்பி கால்நடை, பேச்சு பல்லக்கிலே

4.தம்பி பேச்சைத்  தண்ணீரில் எழுத வேண்டும் 

5.தம்பி சமர்த்தன், உப்பில்லாக் கஞ்சி கலம் குடிப்பான்

6.தம்பி சோற்றுக்குச் சூறாவளி, வேலைக்கு வாரா வழி

–subham–

tags…..தம்பி , பழமொழி,