கால்டுவெல் பாதிரியார் தவறுகள்

Please click here for the article:

கால்டுவெல் பாதிரியார் தவறுகள்

caldwell

ussher-chart-top

scalcs

Images of Dr Caldwell and Christian belief about the Date of Creation.