சேக்கிழாரின் சிறப்பு! தொண்டை மண்டல, சோழ மண்டல சதகம் (Post.9494)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9494

Date uploaded in London – –  –15 APRIL  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

சோழ மண்டல சதகம், தொண்டை மண்டல சதகம்!

சேக்கிழாரின் சிறப்பு!

ச.நாகராஜன்

இறைவன் ஒரு நூலுக்கு அடி எடுத்துக் கொடுத்த ஒரு பெரும் சிவ பக்தர், ஒரு பெரும் தமிழ்ப் புலவர், ஒரு பெரும் அரசியல் அமைச்சர் சேக்கிழார்.தமிழ் செய்த தவப்பயனாய்த் தோன்றிய இவர் அவதரித்தது தொண்டை நாட்டில் புலியூர்க் கோட்டத்தில் குன்றத்தூர் என்ற

Tags- பெரிய,  புராணம், சேக்கிழார், உலகெலாம் , சதகம், திருத்தொண்டர்