புலவரின் குறும்பு: திரௌபதி, மாமனாரைத் தழுவிய பாடல் (10,586)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 10,586

Date uploaded in London – –   22 JANUARY  2022          

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; 

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

புலவரின் குறும்பு : திரௌபதி மாமனாரைத் தழுவிய பாட்டை எழுதிய அந்தகக் கவி வீரராகவ முதலியார்!

ச.நாகராஜன்

புலவர்களுக்கே குறும்பு சற்று அதிகம்; அவர்களது கற்பனையோ விண்ணையும் தாண்டிச் சிறகடித்துப் பறக்கும்.

ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம்.

அந்தகக் கவி வீரராகவ முதலியார் அற்புதமான பாடல்களை அவ்வப்பொழுது சமயத்திற்கேற்றபடி எழுத வல்லவர்.

அவர் இயற்றிய பாடல் இது:

கோளரவேந் துலகிலிந்தப் புதுமையுண்டே வெனமொழிந்த குமுணா கேளாய்,

ஆளரைவந்தமைத்தோய்ந்த கற்புடை பாஞ்சாலி யனைந்த வீமன்,

வாளரிபோலருகிலிருக்க மலயவெற்பிலிருந்து வந்த மாமனாரைச்,

சாளரவாசலைத் திறந்து வரவழைத்து முலையாரத் தழுவினாளே.

கற்பில் சிறந்த திரௌபதி சாளர வாசலைத் திறந்து வைத்து மாமனாரை வரவேற்றுத் தழுவினாள்.

தூக்கி வாரிப் போடுகிறது, இதைக் கேட்டு.

பாடலின் பொருளை ஆழ்ந்து கவனித்தால் புலவரின் குறும்பும் அவரது அபார கற்பனை வளமும் தெரிய வரும்.

பொருளைப் பார்ப்போம்.

கோள் அரவ ஏந்து உலகில் – மிகுந்த வலிமை வாய்ந்த பாம்பாகிய ஆதிசேஷனால் தாங்கப்பட்ட இந்த உலகத்தில்,

இந்தப் புதுமை உண்டோ என மொழிந்த குமுணா, கேளாய் – இந்த ஆச்சரியமுண்டோ என்று கேட்ட குமுணனே, கேட்பாயாக

ஆளர் ஐவர் தமைத் தோய்ந்த – ஐந்து கணவரைத் தழுவிய

கற்பு உடைய பாஞ்சாலி – கற்பிலே சிறந்தவளாகிய பாஞ்சாலியை (திரௌபதியை) 

அணைந்த வீமன் – தழுவிய பீமன்

வாள் அரி போல அருகு இருக்க – ஒளியுள்ள சிங்கம் போல அருகே இருக்க,

மலய வெற்பில் இருந்து வந்த மாமனாரை – பொதிய மலையிலிருந்து வந்த மாமனாரை

சாளர வாசலைத் திறந்து – ஜன்னலைத் திறந்து

வரவழைத்து – உள்ளே வரும்படி அழைத்து

முலையாரத் தழுவினாளே – தன் மார்பகத்தில் சேர்த்துத் தழுவினாள் திரௌபதி!

இங்கு மாமனார் என்று புலவர் குறிப்பிடுவது தென்றல் காற்றை. பொதியம்லையிலிருந்து வீசும் தென்றல் காற்றை திரௌபதி தழுவினாள்.

வாயுவானவர் பீமனுக்குத் தந்தை. ஆகவே அவர் திரௌபதிக்கு மாமனார்.

அவரை ஆரத் தழுவினாள் ; அதாவது மாமனாரான வாயு தேவனை ஜன்னல் வழியே வரவழைத்து திரௌபதி தழுவினாள்.

புலவர் திருமாலைத் துதிப்பதிலும் கூடத் தன் கவித் திறமையைக் காண்பிக்கத் தவறவில்லை.

சோனையுங் காத்து நல் லானையுங் காத்துத் துரோபதைதன்

தானையுங் காத்தடைந் தாளையுங் காத்துத் தடத்தகலை

மானையுங் காத்ததனு மானையுங் காத்து மடுவில் விழும்

ஆளையுங் காத்தவ னேயெனைக் காப்ப தரிதல்லவே.

பாடலின் பொருள் :

சோனையுங் காத்து – சோனை மழையைத் தடுத்து

நல் ஆனையும் காத்து – நல்ல பசுக்களையும் காத்து

துரோபதை தன் தானையும் காத்து – திரௌபதியினுடைய ஆடையையும் காத்து

அடைந்தானையும் காத்து – தன்னைச் சரணம் அடைந்தவனையும் காத்து

தடத்து அகலிமானையும் காத்து – சென்ற வழியில், அகலிகை என்பாளையும் காத்து

அனுமானையும் காத்து – அநுமானையும் காத்து

மடுவில் விழும் – (முதலையால் கவ்வப்பட்டு) மடுவிலே விழுந்த

ஆனையும் காத்தவனே – கஜேந்திரன் என்னும் யானையையும்  காத்து அருளியவனே

எனைக் காப்பது அரிதல்லவே – என்னைக் காப்பது உனக்கு அருமை அல்லவே!

இங்கு பல வரலாறுகள் சொல்லப்படுகின்றன.

சோனை காத்தது – கிருஷ்ணாவதாரத்தில் கோவர்த்தன கிரியை குடையாகத் தூக்கி கல் மழையைத் தடுத்தது முதலில் குறிப்பிட்டப்படுகிறது.

ஆனை காத்தது – பசுக்களை மேய்த்து அவற்றைக் காத்தது

அடைந்தானைக் காத்தது – ராமாவதாரத்தில் தன்னை அடைக்கலம் என்று சரணாகதி அடைந்த விபீஷணனைக் காத்தது

அகலிமானையும் காத்தது – கல்லாய் இருந்த அகலிகையையும் சாபம் தீர்த்து பெண்ணாய் ஆக்கியது

அனுமானையும் காத்தது – அனுமானை ஏழு சிரஞ்சீவிகளுள் ஒருவராக ஆக்கியது.

இப்படி ஏராளமான வரலாறுகளை ஒரே பாட்டில் சுட்டிக் காட்ட வல்ல அரும் புலவர் அந்தகக் கவி வீரராகவ முதலியார்!

***

tags-  அந்தகக் கவி, வீரராகவ முதலியார், புலவரின் குறும்பு , திரௌபதி, 

மஹரிஷிகள் யாஜர், உபயாஜர் -2 (Post No.10,546)

WRITTEN BY S NAGARAJAN
Post No. 10,546
Date uploaded in London – – 10 JANUARY 2022

Contact – swami_48@yahoo.com
Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;
this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.
tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

மஹரிஷிகள் யாஜர், உபயாஜர் – திருஷ்டத்தும்னன், திரௌபதி பிறப்பு! – 2

ச.நாகராஜன்

யாகம் செய்ய ஒப்புக் கொண்ட யாஜர் யாகத்திற்குத் தேவையான மந்திரங்கள், விதிமுறைகளை முதலில் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டார். யாகத்திற்குத் தேவையான அனைத்துப் பொருள்களையும் கொண்டு வருமாறு துருபதனிடம் தெரிவித்தார்.

யாகம் சற்று சிரமமான ஒன்று என்பதை அறிந்து கொண்ட யாஜர் இதற்கு உதவி தேவைப்படும் என்பதை உணர்ந்து உபயாஜரைத் தனக்கு உதவி செய்யுமாறு அழைத்தார். அவரும் ஒப்புக் கொண்டார்.
யாகத்தை மந்திரபூர்வமாகச் செய்ய ஆரம்பித்த யாஜர் துருபதனின் பத்னியை அழைத்தார்.

“ஓ! ராஹ மஹிஷியே! இங்கு வா! உனக்காக ஒரு புத்திரனும் புத்திரியும் இதோ இங்கே வந்திருக்கிறார்கள்” என்றார்.

உடனே துருபதனின் பத்னி “மஹரிஷியே! நான் என் வாயில் மஞ்சள் உள்ளிட்ட வாசனைத் திரவியங்களைக் கொண்டுள்ளேன். எனது உடலிலும் வாசனை திரவியங்கள் பல உள்ளன. ஆகவே குழந்தைகளை உற்பத்தி செய்யக் கூடிய பரிசுத்தமான நெய்யை இப்போது வாங்கிக் கொள்ளும் நிலையில் நான் இல்லை. எனக்காகச் சற்றுக் காத்திருங்க்ள்” என்றார்.

உடனே யாஜர், “நீ வந்தாலும் வராவிட்டாலும் என்னால் அக்னியில் ஆஹுதி செய்ய வேண்டிய வஸ்து முன்னாலேயே உபயாஜரால் மந்திரங்கள் உச்சரிக்கப்பட்டு பரிசுத்தமாக இருக்கும் இந்த வேளையில் எதை உத்தேசித்து இந்த் யாகம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதோ அது நிறைவேறும் தருணத்தில் தயாராக உள்ளது. அதை ஏன் இப்போதே நிறைவேற்றக் கூடாது?” என்று துருபதனின் பத்னியிடம் கூறினார்.

பரிசுத்தமான நெய்யை அவர் அக்னியில் ஆஹுதி செய்த போது தேவனைப் போல மிகவும் பிரகாசமான ஒரு புத்திரன் அக்னி ஜ்வாலையிலிருந்து எழுந்தான். பிரகாசம் பொருந்திய அவன் பார்ப்பதற்கு பயங்கரமாக இருந்தான். அவன் தலையில் கிரீடம் இருந்தது. கவசத்தால் அவன் மூடப்பட்டிருந்தான். அவன் கையில் கத்தி, வில், அம்பு இருந்தன. அழகுடன் திகழ்ந்த அவன் வீராவேசத்துடன் கர்ஜித்தான். கொஞ்ச நேரத்தில் அவன் ஒரு தேரில் ஏறிக் கொண்டு அங்கும் இங்கும் அலைந்தான்.

பாஞ்சாலர்கள் உற்சாக கோஷம் எழுப்பினர். ஆஹா, ஆஹா என்று உரக்கக் கூவினர். அவர்களை பூமியே தாங்காதோ என்று எண்ணுமளவு சந்தோஷ ஆரவாரம் இருந்தது.

அந்தத் தருணத்தில் ஒரு அசரீரி வாக்கு ஒலித்தது.
“இதோ, இந்த ராஜகுமாரன், துரோணரை அழிப்பதற்கென்றே பிறந்திருக்கிறான். பாஞ்சாலர்களுக்கு நேரும் பயத்தையெல்லாம் இவன் போக்குவான். அவர்களுக்கு கீர்த்தி ஏற்படுத்துவான். அரசனின் துக்கத்தையும் போக்குவான்”
இப்படி எழுந்த அசரீரி ஒலியால் அனைவரும் மகிழ்ந்தனர்.

அதற்குப் பின்னர் அக்னி குண்டத்திலிருந்து பாஞ்சாலி என்ற பெயருடைய ஒரு புத்திரி தோன்றினாள். சகல வித சுப லட்சணங்களைக் கொண்டிருந்த அவள் அழகியாகத் திகழ்ந்தாள். அவளது கண்கள் கறுப்பாகவும் தாமரை மலரை ஒத்து விசாலமாகவும் இருந்தன. அவள் நிறம் கறுப்பு. அவளது கூந்தல் நீல நிறமாகவும் நீளமாகவும் சுருட்டையாகவும் இருந்தன. அவளது நகங்கள் நடுவில் அழகாக உயர்ந்து நெருப்பால் சுத்திகரிக்கப்பட்ட தாமரத்தைப் போல பிரகாசமாக விளங்கின. அழகான புருவங்களையும் ஆழ்ந்த மார்பகங்களையும் அவள் கொண்டிருந்தாள். அவள் ஒரு தேவ கன்னிகை. மனிதர்கள் இடையே தோன்றியது போலத் தோன்றினாள். நீலோத்பல புஷ்பத்திலிருந்து வீசும் நறுமணம் போல அவ்ள் உடலிலிருந்து இரண்டு மைல் தூரத்திற்குப் பரவி வீசக்கூடிய நறுமணம் வீசியது. சௌந்தர்ய தேவதையாக விளங்கிய அவளுக்கு நிகராக யாரும் இல்லை என்று சொல்லும் விதத்தில் அவள் ஜொலித்தாள்.
தேவ கன்னிகை போல இருந்ததால் தேவன், தானவன், யக்ஷன் உள்ளிட்ட யாராக இருந்தாலும் சரி அவளை மணம் புரிய விரும்பும் அளவு அழகும் கம்பீரமும் அவளிடம் காணப்பட்டன.

அப்போது ஒரு அசரீரி வாக்கு ஒலித்தது.

“ கரிய நிறமுள்ள இவள் பல க்ஷத்திரியர்கள் இறப்பதற்குக் காரணமாக இருப்பாள். இந்தச் சிற்றிடையாள் தேவர்களின் எண்ணத்தை நிறைவேற்றுவாள். இவளால் கௌரவர்களுக்கு ஆபத்து நேரும்.”

இந்த வாக்கைக் கேட்டு பாஞ்சாலர்கள் ‘ஆ ஆ’ வென்று ஆர்ப்பரித்தார்கள்.

அப்போது துருபதனின் மனைவி யாஜரை அணுகி, “ இக்குழந்தைகள் என்னையே தாய் என்று அறிய வேண்டும்” என்று வேண்டினாள்.

யாஜர், “அப்படியே ஆகுக” என்றார்.

உடனே அங்கு வந்திருந்த பிராமணர்கள் அனைவரும் தமக்குத் திருப்தியாகும் படி தானங்க்ளைப் பெற்றனர்.

குழந்தைகளுக்கு நாமகரணம் செய்யும் வேளை வந்தது. “இந்தக் குமாரன் மிகவும் துடுக்குள்ளவனாக இருப்பதனாலும், தும்னனைப் போல ஆயுதம் மற்றும் கவசங்களுடன் பிறந்திருப்பதாலும் இவனுக்கு “திருஷ்டத்தும்னன்” என்ற பெயர் உண்டாகக் கடவது. கரிய நிறமுடன் இப்பெண் இருப்பதால் இவள் கிருஷ்ணை என்று அழைக்கப்படட்டும்” என்று இவ்வாறு கூறி நாமகரணம் செய்யப்பட்டது.

அடுத்து யாஜரும் உபயாஜரும் விடை பெற்றனர். துருபதன் இவ்விதமாக இரு குழந்தைகளை மஹரிஷிகள் செய்த யாகம் மூலமாக அடைந்தான்.

திருஷ்டத்தும்னன் மற்றும் திரௌபதியின் சரித்திரத்தை மஹாபாரதம் மூலமாக நாம் அறியும் போது மஹரிஷிகளின் வாக்கு எப்படி உண்மையானது என்பதைத் தெரிந்து கொள்கிறோம்.

இந்த மஹரிஷிகளின் சரிதத்தை மஹாபாரதம் ஆதி பர்வம் விளக்குகிறது.


tags–யாஜர், உபயாஜர் – திருஷ்டத்தும்னன், திரௌபதி

மஹரிஷிகள் யாஜர், உபயாஜர் – திரௌபதி பிறப்பு! – 1 (Post No.10,543)

WRITTEN BY S NAGARAJAN
Post No. 10,543
Date uploaded in London – – 9 JANUARY 2022

Contact – swami_48@yahoo.com
Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;
this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.
tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

மஹரிஷிகள் யாஜர், உபயாஜர் – திருஷ்டத்தும்னன், திரௌபதி பிறப்பு! – 1

ச.நாகராஜன்

பாஞ்சால தேசத்தை ஆண்டு வந்த மன்னன் துருபதன். இளமைக் காலத்தில் துரோணருடன் சேர்ந்து அவன் வில் வித்தை கற்று வந்தான். இருவருக்கும் நல்ல நட்பு உண்டாயிற்று.


பின்னால் பாஞ்சால தேச மன்னனாக துருபதன் ஆன போது ஒரு நாள் பழைய சிநேகத்தை முன்னிட்டு துரோணர் அவனைப் பார்க்கச் சென்றார். ஆனால் அவரைச் சற்றேனும் துருபதன் மதிக்கவில்லை. அவமரியாதைச் சொற்களை வேறு சொன்னான்.
இதனால் கொதிப்படைந்தார் துரோணர். நேராக ஹஸ்தினாபுரம் சென்று கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் வில் வித்தையை அழகுறக் கற்றுக் கொடுத்தார்.


பாண்டவர்களைக் கொண்டு துருபதராஜனை ஜெயித்தார்; அவனைச் சிறைப்படுத்தவும் செய்தார். பின்னர் பாஞ்சால தேசத்தின் வடக்குப் பகுதியைத் தன் வசம் வைத்துக் கொண்டு தெற்குப் பகுதியை மட்டும் துருபதனுக்குத் திருப்பித் தந்தார்.
துருபதனுக்குத் தாங்கொணாத துக்கம் ஏற்பட்டது. துரோணரைப் போரில் தோற்கடிக்கக்கூடிய ஒரு மகனைப் பெற அவன் விரும்பினான். இதற்காக பெரும் யாகம் ஒன்றையும் செய்ய அவன் தீர்மானித்தான்.


யாகத்தை யார் செய்வது? அதைத் திறம்படச் செய்யக் கூடியவர் யார்?
கங்கை யமுனை நதிக் கரையோரம் அலைந்து திரிந்து தகுந்தவர் யார் என்பதைக் கண்டு பிடிக்க முனைந்தான்.
அப்போது அங்கு யாஜர், உபயாஜர் என்ற இரு மஹரிஷிகளை அவன் கண்டான்.
பிராமணர்களான அவர்கள் இருவரும் சகோதரர்கள். யாஜர் அதில் மூத்தவர்.

இவர்கள் இருவருமே யாகம் செய்யத் தக்கவர்கள் என்று தீர்மானித்த துருபதன் அவர்களுக்குப் பணிவிடை செய்ய ஆரம்பித்தான்.


இருவரில் உபயாஜரே அதிகத் தகுதி பெற்றவர் என்பதை அவன் கண்டு கொண்டான்.
ஒரு நாள் உபயாஜரை அணுகிய துருபதன் அவரை வணங்கி, “ஐயனே! துரோணரைக் கொல்லக் கூடிய வல்லமை படைத்த மகன் ஒருவனைப் பெற விரும்புகிறேன். அதற்கான யாகத்தை நீங்கள் எனக்கு நடத்தித் தர வேண்டும். அதற்காக பதினாயிரம் பசுக்களை உமக்குத் தருகிறேன். தயவு செய்து அருள் புரிய வேண்டும்” என்று வேண்டிக் கொண்டான்.


அரசன் சொன்னதைக் கேட்ட உபயாஜர், “ஓ! அரசனே! எனது தமையனாரான யாஜர் ஒரு நாள் காட்டின் வழியே சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது வழியிலே கிடந்த பழம் ஒன்றை எடுத்து அது சுத்தமா இல்லையா என்று பரிட்சிக்காமல் அதை உண்டார். கூடவே சென்ற நான் அதைப் பார்த்தேன். சுத்தமா இல்லையா என்று கூடப் பார்க்காமல் அவர் அந்தப் பழத்தை எடுத்த போது அதில் உள்ள பாவத்தை விளைவிக்கும் தவறுதல் இருப்பதை அவர் உணரவே இல்லை. ஒரு விஷயத்தில் சுத்தத்தை அனுசரிக்காதவன் மற்ற விஷயங்களிலும் சுத்தத்தை அநுசரிப்பான் என்று நினைக்க இடமில்லை.
அவர் ஆசாரியரின் வீட்டிலிருந்து வேத அத்யயனம் செய்யும் போதும் மற்றவர்கள் உண்ட எச்சிலை எடுத்து உண்பது வழக்கம். உணவு என்று வரும் போது அது எதுவாக இருந்தாலும அதை சிலாக்கியமாகவே அவர் கருதுகிறார்.
ஆகவே அவர் உலக விஷயங்களில் அதிகப் பற்றுக் கொண்டவர் என்பதை நான் அறிகிறேன்.


ஆகவே, அரசனே, அவரிடம் நீர் சென்று யாகத்தை நடத்த வேண்டிக் கொள்ளும். அவர் உமக்கு வேண்டியதைச் செய்வார்.” என்றார்.

இதைக் கேட்ட துருபதன் யாஜர் மீது அவ்வளவாக நல்ல அபிப்ராயம் கொண்டிராத போதிலும் அவரிடம் சென்று தன் கோரிக்கையைச் சொன்னான்.
அவருக்கு எண்பதினாயிரம் பசுக்களைத் தருவதாகச் சொன்னான்.
“ ஓ! மஹரிஷியே! துரோணரிடம் உள்ள எனது விரோதம் என்னை எரிக்கிறது. நீரே என் மனதைக் குளிரச் செய்ய வேண்டும். துரோணர் வேதங்களை அறிந்தவர். பிரம்மாஸ்திரத்திலும் சமர்த்தர். ஆகவே தான் அவர் என்னை ஜெயித்து விட்டார். புத்திமானாகிய அவர் கௌரவர்களுக்கு இப்போது ஆசாரியராக இருக்கிறார். வில் வித்தையில் அவரை வெல்லக்கூடிய க்ஷத்திரியன் இப்போது யாருமே இல்லை. அவரது வில் ஆறு முழம் நீளமுள்ளது. பார்ப்பதற்குப் பயங்கரமானது. அவரது பாணங்கள் எந்தப் பிராணிகள் மீது செலுத்தப்பட்டாலும் தப்பாது அவை குறித்தவற்றைக் கொல்லும் தன்மை படைத்தவை.


துரோணர் பிராமணர்களது ஆசாரங்களை அனுஷ்டித்தாலும் கூட அவரது அஸ்திர சஸ்திர திறமையினால் அவர் எல்லா க்ஷத்திரியர்களையும் நாசம் செய்து வருகிறார்.
க்ஷத்திரிய வம்சத்தை அழிக்க வந்த இரண்டாவது பரசுராமராக அவர் விளங்குகிறார். அவரது ஆயுதங்களை எதிர்த்துப் போராட வல்லவர் யாரும் இல்லை. நெய்யால் ஆஹுதி செய்யப்பட்ட அக்னி கொழுந்து விட்டு எரிவது போல பிராமண சக்தி, க்ஷத்திரிய சக்தி ஆகிய இரண்டு சக்திகளையும் சேர்த்து வைத்து யுத்தத்தில் எதிர்ப்பவனை அவர் ஹதம் செய்கிறார்.
ஆனால் உம்முடைய பிராம்மண சக்தியானது துரோணரது பிராம்மண, க்ஷத்ரிய சக்தியை விட வலிமை கொண்டதாக விளங்குகிறது. ஆகவே தான் க்ஷத்திரிய சக்தியில் துரோணருக்குக் குறைவானவனாக நான் இருந்த போதிலும் பிராம்மண சக்தியில் அவரை விடச் சிறந்தவரான உம்மை நாடி வந்திருக்கிறேன்.
யுத்தத்தில் ஒரு காலும் கொல்லப்படாதவனாகவும் துரோணரைக் கொல்ல வல்லவனுமான ஒரு புத்திரனை நான் அடையத்தகுந்த படி எனக்காக ஒரு யாகத்தைச் செய்து அருளும். உமக்கு வேண்டிய பசுக்களைக் கொடுக்க நான் தயார்” என்று வேண்டினான்.

இதைக் கேட்ட யாஜர் துருபதனுக்காக யாகம் செய்ய ஒப்புக் கொண்டார்.

***

தொடரும்

tags– யாஜர், உபயாஜர் , திருஷ்டத்தும்னன், திரௌபதி,

யமன் (எமன்) போல வந்த 3 பெண்கள்! (Post No.4104)

Written by London Swaminathan


Date: 22 July 2017


Time uploaded in London- 11-00 am


Post No. 4104


Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

 

ஒரு பாட்டுக்கு எனக்கு முழு அர்த்தம் விளங்கவில்லை. இது நீதி வெண்பாவில் உள்ளது. அந்த நூலை யார் எழுதினார்கள் அல்லது தொகுத்தார்கள் என்பது தமிழ் கூறு நல்லுலகிற்குத் தெரியாது. கால வெள்ளத்தில் மறைந்துவிட்டது. நாம் மிகவும் போற்றும் மூன்று பெண்களை எமனென்று வருணிக்கிறது இந்தப் பாடல்! ஓரளவுக்கு அர்த்தம் விளங்குகிறது!

 

முதலில் பாடலைப் படித்துவிட்டு விவாதிப்போம்:-

என்னே கிரேதத் திரேணுகையே கூற்றுவனாம்

தன்னேர் திரேதத்திற் சானகியே – பின்யுகத்திற்

கூடுந்திரௌபதையே கூற்றாம் கலியுகத்தில்

வீடுதொறும் கூற்றுவனாமே

 

பொருள்:-

கிரேதத்து- கிரேதா யுகத்தில்

இரேணுகையே – இரேணுகை என்பவளே

கூற்றுவன் ஆம் – யமன் ஆகும்

திரேதத்தில் – திரேதா யுகத்தில்

தன் நேர்- தனக்குத் தானே ஒப்பாகிய (வேறு எவரையும் உவமை சொல்ல முடியாத)

சானகியே –  சீதை என்பவளே

கூற்றுவனாம் – யமன் ஆகும்

பின் யுகத்தில் – அதற்கடுத்த துவாபர யுகத்தில்

கூடும் – வந்த

திரௌபதியே – திரௌபதையே

கூற்றாம் – யமன் ஆகும்

கலியுகத்தில் – இப்பொழுது நடக்கும் கலி யுகத்தில் என்றாலோ

வீடுதொறும் – ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்கும் (ஒவ்வொரு பெண்ணும்)

கூற்றுவனாம் ஆம் – யமன் ஆகும்

என்னே – இஃது என்ன ஆச்சரியம்!

 

மொத்தத்தில் கருத்து என்னவென்றால் பெண்கள் அது வேண்டும், இது வேண்டும் என்று கேட்காமல் அடக்க ஒடுக்கமாக வாழவேண்டும். முன் யுகத்தில் இருந்ததைவிட இப்பொழுது பெண்கள் மிகவும் கெட்டுப் போய்விட்டார்கள் என்பதே.

 

அது எப்படி?

ரேணுகா – பரசுராமன் கதை பலருக்கும் தெரிந்ததே. ரேணுகாவுக்கு காமம் தொ டர்பான தீய எண்ணங்கள் வரவே அவரது கணவர் ஜமதக்னி ரேணுகாவைக் கொல்ல உத்தரவு இடுகிறார். உடனே பரசுராமன் அதைச் செய்கிறார். அதைப் பாராட்டி ஜமத்னி முனிவர் ஒரு வரம் தருகிறார். தன்னுடைய அம்மா ரேணுகாவை உயிர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகிறார். ரேணுகா மீண்டும் உயிர் பெறுகிறாள்.

 

இதில் ரேணுகா செய்த தவற்றால் ஒரு சம்பவம் நிகழ்கிறது. ஆனால் எல்லாம் சுபமாக முடிகிறது. பரசுராமர் க்ஷத்ரியர்கள் மீது கோபம் கொண்டு 21 தலைமுறையை அழித்ததற்கும் இந்த சம்பவத்துக்கும் தொடர்பில்லை.

 

சீதை, ஒரு மாய மானுக்காக ஆசைப்பட்டதால் ராவணன் கடத்துகிறான். இலங்கையே அழிகிறது. பிறகு சீதையைப் பற்றி ஒரு சலவைத் தொழிலாளி சந்தேகம் கிளப்பவே அவள் பூமாதேவியிடம் திரும்பிச் செல்கிறாள். இங்கு சீதை செய்த தவறு எல்லாப் பெண்களையும் போல தங்கத்துக்கு (பொன் மான்) ஆசைப்பட்டது. அதாவது அது பொன் மான் இல்லை என்று கணவன் தெளிவு படுத்தியும் அடம்பிடித்ததால் வந்த வினை.

 

மூன்றாவது, திரவுபதி சிரித்ததால் வந்த வினை. ரத்தினக் கல் போல இழைக்கப்பட்ட தரையைத் தண்ணீர் என்று நினைத்து துரியோதனன் தனது பட்டாடையைத் தூக்கவே பலகணியில் இருந்து அதைப் பார்த்த திரவுபதி ‘களுக்’ என்று சிரித்துவிட்டாள்; பெண்களுக்கான அடக்கம் அவளுக்கு அப்போது இல்லை.

 

இதற்கெல்லாம் சேர்த்துப் பழிவாங்க, வேறு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில், அவளுடைய ஆடையை அவிழ்க்க உத்தரவிட்டான். அவள், உடனே சபதம் செய்து, மஹா பாரதப் போருக்குப் பின்னால்,  துரியோதனன் ரத்தத்தை முடியில் தடவி பழி தீர்த்துக்கொண்டாள். இது பெண்ணின் நகைப்பினால் வந்த வினை.

 

கலியுகத்தில் ஒவ்வொரு பெண்ணும் இப்படித் தவறு செய்யக்கூடும் என்பதால் புலவர் எச்சரிக்கிறார் போலும்.

 

இன்று டெலிவிஷன்களில் வரும் சீரியல்களிலும் அப்படித்தானே பெண்களைக் (நீலாம்பரிகளாக) காட்டுகிறார்கள்.

 

புலவர் பெருமான் காரணம் சொல்லாவிடிலும் மூன்று கதைகளையும் நாமாகத் தொடர்புபடுத்தி விளக்கம் காண முடிகிறது.

 

வேறு ஏதேனும் பொருள் தெரிந்தால் நீங்களும் சொல்லலாம்.

TAGS:- யமன், பெண்கள்,ரேணுகா, சீதை, திரௌபதி, யுகம்

-சுபம்–