மான் பிடித்தீர், முயலை மிதித்தீர் -நமச்சிவாயப் புலவர் நிந்தாஸ்துதி (10,598)

WRITTEN BY S NAGARAJAN
Post No. 10,598
Date uploaded in London – – 26 JANUARY 2022

Contact – swami_48@yahoo.com
Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;
this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.
tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

தனிப்பாடல் செல்வம்
மான் பிடித்தீர், முயலை மிதித்தீர், ஆடெடுத்தீர், உம்மைக் காண கழுக்கள் அல்லவோ வரும், காளத்தி நாதனே!
ச.நாகராஜன்

நமச்சிவாயப் புலவர் இறைவன் மீது நிந்தாஸ்துதியாகப் பாடுவதில் வல்லவர்.
இறைவனின் அருள் விளையாடல்களை வைத்தே அவரை நிந்தை செய்வது அவரது ஒரு உத்தி.


காளத்திநாதனைத் தரிசிக்கச் சென்றவர், “காளத்தி நாதா உன்னைக் கழுக்கள் அல்லவா வந்து தரிசிக்கும்!” என்று பாடுகிறார்.
நமக்குத் தூக்கி வாரிப் போடும், அட இறைவனை கழுகுகளா வந்து தரிசிக்கும், என்ன இந்தப் புலவர் இப்படிச் சொல்கிறாரே, என்று!
ஆனால் அவர் பாடலைப் பாடி அதன் அர்த்தத்தை விரிவாகப் பார்த்தால் நமக்கு அவர் பாடல் ஒரு நிந்தாஸ்துதியாக அமைந்திருப்பது தெரியவரும்.
காளத்தி நாதன் பாடலைப் பார்ப்போம்:

மான் பிடித்தீர் முயன்மிதித்தீ ரெவருங் காண
மன்றுதனி லாடெடுத்தீர் மகத்து வந்து
ஊன்பெருத்த யானையைக் கொன் றுரித்தீ ரையா
உரப்பான தலைக்கறிக்கு முவந்தீ ரையா
மீன்பொதிந்த விழிமடவா கொரு பங் கீந்தீர்
மேலான வேடனெச்சின் மிகவே கொண்டீர்
கான்பொதிந்த காளத்தி நாதா வும்மைக்
கழுக்கள்வந்து சுற்றுவதுங் காணத் தானே

பாடலின் பொருள் இது :
மான் பிடித்தீர் – மானைப் பிடித்தீர்கள்
முயல் மிதித்தீர் – முயலை மிதித்தீர்கள்
எவருங் காண – எல்லோரும் பார்க்கும் படி
மன்று தனில் – பொதுவில்
ஆடு எடுத்தீர் – ஆட்டை எடுத்தீர்
மகத்துவந்த – யாகத்தில் தோன்றிய
ஊன் பெருத்த யானையை – உடல் பெருத்த யானையை
கொன்று உரித்தீர் – கொன்று தோலை உரித்தீர்
இப்பால் – இதற்கு மேலும்
உரப்பு ஆன – உறுதியாகிய
தலைக் கறிக்கும் – தலைக் கறிக்காவும்
உவந்தீர் – விரும்பினீர்கள்
ஐயா – ஐயனே
மீன் பொதிந்த – மீனின் தன்மையை உடைய
விழி மடவாட்கு – கண்களை உடைய உமா தேவிக்கு
ஒரு பங்கு தந்தீர் – உடலில் ஒரு பாகம் தந்தீர்கள்
மேலான வேடன் எச்சில் – மேன்மையாகிய வேடனது எச்சிலை
மிகவே கொண்டீர் – அதிகமாகவே கொண்டீர்கள்
கான் பொதிந்த – காடு மூடிய
காளத்தி – திருக்காளத்திக்கு
நாதா – இறைவனே
உம்மைக் காணத்தானே – உம்மைத் தரிசிப்பதற்காக
கழுக்கள் வந்து சுற்றுவதும் – கழுகுகள் வந்து சுற்றுகின்றன!

இதில் ஒவ்வொரு லீலையாக எடுத்துப் பார்த்தால் பொருள் புரியும்.
முயல் என்பது இங்கு முயலகனைக் குறிக்கும். முயலகனை வதம் செய்த விளையாடல் இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது.
ஆடெடுத்தல் என்பது நடித்தல் என்ற பொருளில் வருகிறது.
மகத்து வந்த யானை என்பது கஜாசுரனைக் குறிப்பிடுகிறது. கஜாசுரன் வதம் செய்த விளையாடல் இங்கு சுட்டிக் காட்டப்படுகிறது.
தலைக்கறிக்கு வந்தது என்பது சிறுத்தொண்ட நாயனாரின் வரலாற்றைக் குறிக்கிறது.
உமாதேவிக்கு உடலில் ஒரு பாகம் தந்தது அர்த்தநாரீஸ்வரராக அவர் இருப்பதைக் குறிக்கிறது.


வேடன் எச்சில் என்பது கண்ணப்ப நாயனார் அதிக பக்தி மேலீட்டால் தன் வாயில் கொணர்ந்த நீரால் அபிஷேகம் செய்ததைக் குறிப்பிடுகிறது.

ஆனால் கழுகுகள் ஏன் வர வேண்டும்?
மான், முயல், யானை, தலைக்கறி, வேடனது எச்சில் ஆகிய இவற்றிற்காகக் கழுகுகள் தானே வரும்!

ஐயாமீன் என்பதை ஐயனே, மீன் என்று பொருள் கொண்டிருக்கிறோம்.
ஆனால் ஐ ஆம் மீன் என்று பிரித்து அழகாகிய மீன் என்ற அர்த்தத்தையும் பெற்று மகிழலாம்.

புலவரின் நிந்தாஸ்துதியில் தான் எத்தனை புகழ் வரலாறுகள் ஒளிந்துள்ளன! அவை அழகுறச் சுட்டிக் காட்டப்படுகின்றன!


tags– மான் பிடித்தீர், முயலை மிதித்தீர் ,நமச்சிவாயப் புலவர் , 

கண்ணழகை வர்ணிக்கும் சொல்லழகுப் பாடல்! (Post No.4207)

Written  by S.NAGARAJAN

 

Date: 13 September 2017

 

Time uploaded in London-5-14 am

 

Post No. 4207

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Books, Google and newspapers; thanks.

 

 

கண்ணழகை வர்ணிக்கும் சொல்லழகுப் பாடல்!

 

ச.நாகராஜன்

 

வள்ளுவரின் காமத்துப் பாலில் தகையணங்குறுத்தல் அதிகாரத்தில் வரும் குறள் இது:

கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல்

நோக்கம் இம்மூன்றும் உடைத்து      (குறள் 1085)

 

உயிரை எடுக்க வருவதால் யமனோ?

கூர்மையாகப் பார்ப்பதால் கண்ணோ?

மருண்டு பார்ப்பதால் மானோ?

இம்மூன்றின் தன்மையும் இப்பெண்ணின் கண்களில் உள்ளன.

 

பெண்களின் கண்களுக்குள்ள சக்தியை வள்ளுவர் அழகுற வர்ணித்து விட்டார் ஒரே குறளில்.

அழகிய பெண் ஒருத்தியைப் பார்க்கிறார் புலவர் ஒருவர்.

அவள் கண்ணழகில் அசந்து போகிறார்.

விளைவு ஒரு பாடல்.

பாடியவர் நமச்சிவாயப் புலவர்.

பாடல் இது தான்:

 

 

மஞ்சுமஞ் சுங்கைப் பரராஜ சேகர மன்னன்வெற்பில்

பஞ்சுமஞ் சும்பதப் பாவைநல் லாய்படை வேள்பகழி

அஞ்சுமஞ் சுங்கய லஞ்சுமஞ் சுங்கட  லஞ்சுமஞ்சும்

நஞ்சுமஞ் சும்வெற்றி வேலோ வுனது நயனங்களே

              (தனிப்பாடல் திரட்டுப் பாடல்)

 

 

சொற்கள் கொஞ்சிக் கொஞ்சி விளையாடும் இப்பாடலின் பொருளைப் பார்ப்போமா:

 

மஞ்சும் – மேகமும்

அஞ்சும் – அஞ்சும்படியான

கை –  கொடைக் கையினை உடைய

பரராஜ சேகர மன்னன் வெற்பில் – பரராஜ சேகரன் என்னும் அரசனது மலையில் உள்ள

பஞ்சும் – செம்பஞ்சும்

அஞ்சும் – அஞ்சும்படியான

பதம் – பாதங்களை உடைய

பாவை நல்லாய் – பிரதிமை போன்ற பெண்ணே

படை – சேனையை உடை

வேள் – மன்மனது

 

பகழி அஞ்சும் அஞ்சும் – பாணங்களும் அஞ்சும் அஞ்சும்

கயல் அஞ்சும் அஞ்சும் – சேல் மீன்களும் அஞ்சும் அஞ்சும்

கடல் அஞ்சும் அஞ்சும் – கடலும் அஞ்சும் அஞ்சும்

நஞ்சும் அஞ்சும் – விஷமும் அஞ்சும்

உனது நயனங்கள் – உனது கண்கள்

வெற்றி வேலோ – வெற்றி வேல்களோ?!!

 

பாடலில் அஞ்சும் என்ற சொல் ஒன்பது இடங்களில் வருவதோடு மஞ்சு, பஞ்சு, நஞ்சு போன்ற சொற்கள் வேறு இணைந்து வ்ருவதால் சொல்லழகும் பொருளழகும் ஓசை நயமும் கூடி இன்பம் தருகின்றது.

பெண்ணின் கண்ணழகை வர்ணிக்க வந்த புலவரின் பாடலின் சொல்லழகில் சொக்கிப் போகிறோம் நாம்!

***