‘பக்தி’ தமிழ் தேசத்தில் பிறந்தவள்; புராணத்துளிகள் (Post No.9293)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9293

Date uploaded in London – –22 FEBRUARY  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IF U NEED THE MATTER IN WORD FORMAT, PLEASE WRTE TO US

புராணத் துளிகள் இரு பாகங்கள் ஏற்கனவே வெளியாகியுள்ளன. மிகப் பரந்து விரிந்து கிடக்கும் 18 புராணங்களில் உள்ள சில சிறந்த பகுதிகளைத் தொகுத்துத் தருவதே நமது நோக்கம். அந்த வகையில் மூன்றாம் பாகத் தொகுப்பு இப்போது தொடர்கிறது.

புராணத்துளிகள் மூன்றாம் பாகம்-அத்தியாயம் 3 கட்டுரை எண் 9166 வெளியான தேதி 20-1-2021

புராணத்துளிகள் : மூன்றாம் பாகம் – அத்தியாயம் 4

ச.நாகராஜன்

10. மனிதர்களின் கால அளவும் தேவர்களின் கால அளவும்!மனிதர்களுக்கு ஒரு வருஷம் தேவர்களுக்கு ஒரு தினம்.

 tags — ‘பக்தி’ , புராணத்துளிகள்,