அந்தி, சந்தி, மந்தி,வந்தி, பந்தி தெரியுமா? (Post No.6442)

Written by London swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 25 May 2019


British Summer Time uploaded in London – 17-24

Post No. 6442

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

1. – ஜாதகத்தில் இது இருக்கும் இடம் முக்கியமானது; சனியின் புதல்வன்; கலியாணச் சடங்கு, மாமரம்,

2. – ஓணான்; நிறம் மாறும் வகையும் இதிலுண்டு

3. – இனிப்பாக இருக்கும்

4. சாகும் போதூ ஹே ராம் சொன்ன தலைவர்

5. மூன்று முறை சொன்னால் அமைதி ஏற்பாடும்

6. – பிடூகு மண் சுமந்த ஆள் (சிவன்)

7. – அபூர்வ பிள்ளைகள் பெற்ற பெண்

8. – மரத்துக்கு மரம் தாவும்

ANSWERS

1.மாந்தி- ஜாதகத்தில் இது இருக்கும் இடம் முக்கியமானது; சனியின் புதல்வன்; கலியாணச் சடங்கு, மாமரம்,

2.ஓந்தி- ஓணான்; நிறம் மாறும் வகையும் இதிலுண்டு

3.பூந்தி- இனிப்பாக இருக்கும்

4.காந்தி- சாகும் போதூ ஹே ராம் சொன்ன தலைவர்

5.சாந்தி- மூன்று முறை சொன்னால் அமைதி ஏற்பாடும்

6.வந்தி- பிடூகு மண் சுமந்த ஆள் (சிவன்)

7.குந்தி- அபூர்வ பிள்ளைகள் பெற்ற பெண்

8.மந்தி- மரத்துக்கு மரம் தாவும்