ஐய்யயோ தபாலில் ‘பரிசு’ வந்திருக்கிறது போலீஸைக் கூப்பிடு! (Post N0.9294)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9294

Date uploaded in London – –22 FEBRUARY  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

IF U NEED THE MATTER IN WORD FORMAT, PLEASE WRTE TO US

மொழிகள் தரும் அச்சம் !அமெரிக்காவிலிருந்து கிஃப்ட் (பரிசு) என்னும் எழுத்துக்களுடன் ஒரு பார்சல் கிழக்கு ஜெர்மனிக்கு வந்தது . செம்நிட்ஸ் நகரில்

tags- tags – கிஃப்ட் ,பரிசு, தபால் ,