பூசணிக்காய் பற்றிய 2 பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.8029)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.8029

Date uploaded in London – 23 May 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

பூசணிக்காய் பற்றிய 2 பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள் ; விடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.விடை :–

முழுப் பூசணிக்காயை சோற்றில் மறைப்பது போல

பூசணிக்காய்க்கும் புடலங்கா ய்க்கும் வித்தியாசம் தெரியா மல் பேசுகிறாய்

கத்தரிக்காய் பற்றிய 3 பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.8024)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.8024

Date uploaded in London – 22 May 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

கத்தரிக்காய் பற்றிய 3 பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள் ; விடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

விடை :–

1.கத் தரிக்காய் வாங் கப் பூசணிக்காய்  கொசுரா ?

2.கத்தரிக்காய் விரை சுரை யாய் முளை க்காது .

3.கத்தரிக்காய் சொத்தை என்றால் , அரி வாள்  மணை  குற் றம் என்கிறாள்.

தேன் பற்றிய 3 பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.8018)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.8018

Date uploaded in London – 21 May 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

தேன் பற்றிய 3 பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள்.

விடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

விடைகள்

தேனு க்கு ஈ யைப் பிடி த்து விட வேண்  டுமா?

தேனை வழி க்கி றவன் புறங்  கை யை நக்க மாட் டா  னா?

தேனில் விழு ந்த ஈ போல  தவிக்கிறான்’

 tags —-  தேன் ,  பழமொழி

பாம்பு பற்றிய 3 பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.7999)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7999

Date uploaded in London – 18 May 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

பாம்பு  பற்றிய 3 பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள்

விடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

பாம்பு  என்றால் படையும் நடுங்கும்

பாம்பின் கால் பாம்பறியும்

பாம்பு என்று தாண் டுவதா, பழுது என்று மிதிப்பதா?


tags –   பாம்பு,  பழமொழி

அரிசி பற்றிய இரண்டு பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள் (Post No.7994)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7994

Date uploaded in London – 17 May 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

அரிசி பற்றிய இரண்டு பழமொழிகளைக் கண்டு பிடியுங்கள்

விடை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

அரிசி சிந்தி னால் அள்ளி விட  லாம், வார்  த்தை சிந்தினால் வார முடியுமா ?

அரிசி என்று அள்ளிப் பார்ப் பாருமில்லை, , உமி என்று ஊதி ப் பார்ப்பாருமில்லை.

tags — அரிசி , பழமொழி

இரண்டு ‘துரும்பு’ பழமொழிகளை கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.7950)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7950

Date uploaded in London – 10 May 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

Answers

துறவிக்கு வேந்தனும் துரும்பு

சிறு துரும்பும்  பல் குத்த  உத வும்     

tags-துரும்பு, பழமொழி