பாரதியாரின் அற்புத வேத மொழிபெயர்ப்பு-1 (Post No.3228)

img_8280

Compiled by London Swaminathan

 

Date: 7 October 2016

 

Time uploaded in London: 17-49

 

Post No.3228

 

Pictures are taken from various sources; thanks.

 

 

 

இந்திரன் என்பதற்கு பரதியார் கொடுக்கும் விளக்கம் அற்புதமனது.ரிக்வேத முனிவர்களின் பெயர்களை தேனிசை, தங்கத் தூண் என்று தமிழ்ப் படுத்தியது இன்னிசையாக காதில் பாய்கிறது. பகுதி, பகுதியாக வெளியிடுகிறேன். இது முதல் பகுதி:–

 

img_8281

 

img_8282

img_8283

 

img_8284

 

img_8285

 

img_8286img_8287

 

img_8288

bharati-drawing

 

To be continued…………………………