பார்ஸீ மத- இந்து மத ஒற்றுமைகள்

Fire Temple,UDVADA 3Gujarat

Fire Temple at Udvada,Gujarat.

பார்ஸீ மத