பலன் தரும் நவக்ரஹ யந்திரங்கள்! (Post No.2834)

ashmolean museum navagrahas

Picture: Navagrahas at Ashmolean Museum, Oxford, UK( picture by london swaminathan)

Written  BY S NAGARAJAN

Date: 24 May 2016

 

Post No. 2834

 

 

Time uploaded in London :–  5-51 AM

 

( Thanks for the Pictures)

 

DON’T REBLOG IT AT LEAST FOR A WEEK!  DON’T USE THE PICTURES; THEY ARE COPYRIGHTED BY SOMEONE.

 

(for old articles go to tamilandvedas.com OR swamiindology.blogspot.com)

 

 

வாழ்க்கை முன்னேற்றம்

 

பலன் தரும் நவக்ரஹ யந்திரங்கள்!

 

.நாகராஜன்

 navagrahas from British Museum

Nine Planets/ Navagrahas at British Museum, London (Picture by london swaminathan)

நவக்ரஹங்களும் மனிதர் வாழ்க்கையில் அவரவர் வினைகளுக்கு ஏற்ப நல்லதையும் கெட்டதையும் உரிய காலத்தில் வழங்குகின்றன என்பது ஜோதிட சாஸ்திர உண்மை.

 

தீய பலன்களின் வீரியத்தைக் குறைக்கவும் நல்ல பலன்களின் வலிமையை அதிகரிக்கவும் அந்தந்த கிரஹங்களின் யந்திரங்களை தாமிரத் தகட்டில் எழுதி அவரவர் வைத்திருப்பது நலம் பயக்கும்.

 

 

ஜோதிட ரீதியாக வலுவிழந்த கிரஹங்களின் வலுவைக் கூட்டவும், தீமை தரும் தசா புக்திகளில் அந்தந்த கிரஹத்திற்குரிய யந்திரத்தை அணிந்து தீமையைக் குறைக்கவும் இந்த் நவக்ரஹ யந்திரங்கள் தொன்று தொட்டுப் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

அணிந்து பார்த்தால் பலன் தானே தெரியும்!

 

ஒவ்வொரு க்ரஹத்திற்கும் உரிய யந்திரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. நல்ல நாளில் அந்தந்த கிரஹத்திற்குரிய ஹோரையில் இதை அணியலாம்.  நல்ல பலன் தெரியும்.

 

வாழ்க்கையில் தீமை தவிர்த்து முன்னேற்றம் காண ரிஷிகள் வகுத்த பல வழிகளில் இந்த யந்திரங்களும்  ஒன்று!

 

6 7 2
1 5 9
8 3 4

 

Surya (Sun) சூரியன்

 

 

7 8 3
2 6 10
9 4 5

 

Chandra (Moon) சந்திரன்

 

8 9 4
3 7 11
10 5 6

 

Mangala (Mars) செவ்வாய்

 

 

9 10 5
4 8 12
11 6 7

 

Budha (Meercury) புதன்

 

10 11 6
5 9 3
12 7 8

 

Brihaspati (Jupiter) வியாழன்

 

 

11 12 7
6 10 14
13 8 9

 

Sukra (Venus) சுக்ரன்

 

 

12 13 8
7 11 15
14 9 10

 

Shani (Saturn)  சனி

 

13 14 9
8 12 16
15 10 11

 

Rahu  ராகு

 

rahu, BM,London

 

Ketu, BM, London

Pictures of Rahu and Ketu at the British Museum, London(Pictures were taken by london swaminathan)

14 15 10
9 13 17
16 11 12

 

Ketu  கேது

 

 

Budha Sukra Chandra
Brihaspati Rahu Ketu
Mangala Shani Sun

 

 

Navagraha Yantras

நவ க்ரஹ யந்திரங்கள் அனைத்தும் இணைக்கப்பட்டுள்ள யந்திரம்

**********

 

 

இலண்டன், ஆக்ஸ்போர்ட் நகரங்களில் நவக்ரஹ சிலைகள்!

Article No. 2050

Written by London swaminathan

Swami_48@yahoo.com

Date : 7  August  2015

Time uploaded in London : – 12-36

ஆக்ஸ்போர்ட் நகர ஆஷ்மோலியன் மியூசியத்திலுள்ள இரண்டு வகை நவரத்ன சிலைகள், பொம்மைகளின் படங்களும், லண்டன் நகரிலுள்ள பிரிட்டிஷ் மியூசியத்திலுள்ள தனித்தனி நவக்ரஹ சிலைகளும் நவக்ரஹ துதிகளுடன் வெளியிடப்படுகிறது. புகைப்படங்கள் : லண்டன் சுவாமிநாதன் எடுத்தவை.

IMG_2298.JPG (720×720)

IMG_5723.JPG (1200×1600)

கீழேயுள்ளவை லண்டன் நகர பிரிட்டிஷ் மியூசிய சிலைகள்

IMG_1768 (2)

IMG_1769 (2)

IMG_1770 (2)

IMG_1771 (2)

IMG_1772 (2)

IMG_1773

IMG_1774 (2)

IMG_1775 (2)

IMG_1776 (2)

IMG_1777

IMG_1778 (2)

IMG_1779 (2)

IMG_1780 (2)