பெண்கள் வாழ்க – பகுதி-2 ; பெண் புலவர்கள் பற்றி ஆராய்ச்சி (Post No.9414)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9414

Date uploaded in London – –23 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

பெண்கள் வாழ்க – பகுதி-2 ; பெண் புலவர்கள் பற்றி ஆராய்ச்சி

சங்க கால பெண் புலவர்கள் :-

1.அவ்வையார்

2.காமக்கணி பசலையார்

3.குறமகள் குறி எயினி

4.நக்கண்ணையார்

5.நல்வெள்ளியார்

TAGS – பெண்கள் வாழ்க – 2 , பெண் புலவர்கள்,  ஆராய்ச்சி ,