பெருமாள் பற்றிய 5 பழமொழிகள் என்ன ?(Post.8735)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8735

Date uploaded in London – –25 SEPTEMBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பெருமாள் பற்றிய 5 பழமொழிகள் என்ன ? கட்டத்தில் காணுங்கள்

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.பெருமாளைச் சேர்ந்தோர்க்குப் பிறப்பில்லை , பிச்சைச் சோற்றுக்கு எச்சிலில்லை

2.பெருமாள் இருக்கிறவரையில் திருநாள் உண்டு

3.பெருமாள் என்ற பெயர் மாறி பெத்த பெருமாள் ஆச்சுது

4.பெருமாள் புளிச்ச தண்ணீருக்கு அலைகிறான், அனுமார் ததியோதனம் கேட்கிறார்.

5.பிச்சை எடுத்ததாம் பெருமாளு , அதை புடுங்கியதாம் அனுமாரு.

tags–பெருமாள், பழமொழிகள்

–subham–

பெரியவா செஞ்சா, பெருமாள் செஞ்ச மாதிரி! (Post No.6306)

Rodin

Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 25 April 2019


British Summer Time uploaded in London – 9-12 am

Post No. 6306

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))