சங்கத் தமிழ் இலக்கியத்தில் யக்ஷிணி, அணங்குகள்

Please click here for the article:

சங்கத் தமிழ் இலக்கியத்தில் யக்ஷிணி

214px-Didarganj-Yakshi-3bc-Patna

yakshi13

yakshi6

Images of Yakshis.