சிதம்பரம் கோவிலுக்குப் பொன் வேய்ந்தது எப்படி? (Post No.6262)

Written by S Nagarajan


swami_48@yahoo.com


Date: 14 April 2019


British Summer Time uploaded in London – 7-46 am

Post No. 6262

Pictures shown here are taken from various sources including google, Wikipedia, Facebook friends and newspapers. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

கொங்கு மண்டல சதகம்

சிதம்பரம் கோவிலுக்குப் பொன் வேய்ந்தது எப்படி?

ச.நாகராஜன்

நடராஜர் ஆனந்த தாண்டவம் புரியும் சிதம்பரத்தைக் கனக சபையாகச் செய்ய நினைத்த ஆதித்தன் என்னும்  அரசன் அதற்கான தங்கத்தை எங்கிருந்து, எப்படி பெற்றான்?

இதற்கான பதிலை கொங்கு மண்டல சதகத்தின் 29ஆம் பாடல் தருகிறது.

பற்றறுத் தாளும் பரமனா னந்தம் பயினடஞ்செய்

சித்தம் பலத்தைப்பொ னம்பல மாகச் செயச்செலும்பொன்

முற்றிலுந் தன்னகத் தேவிளை வாவதை மொய்ம்பிறையுண்

மற்றும் புகழக் கொடுத்ததன் றோகொங்கு மண்டலமே

இந்தப் பாடலின் பொருள் : சிவபிரான் ஆனந்த தாண்டவம் புரிந்தருளும் சிதம்பரத்தைக் கனகசபையாக்கத் தேவையான தங்கம் அனைத்தையும் தன்னிடத்தே விளைந்த பொன்னைக் கொடுத்து அரசனும் வியக்கப் புகழை அடைந்ததும் கொங்கு மண்டலமே.

இந்தப் பாடல் கூறும் வரலாறு சுவையான ஒன்று.

கீழ்க்கரை பூந்துறை நாட்டின் இணைநாடு பருத்திப் பள்ளி நாடு ஆகும். அந்த நாட்டில் கஞ்சமலையில் ஒரு சிறு வாரி உற்பத்தியாகி வருகிறது. அது மகடஞ்சாலை இரயில் நிலையம் ஓரமாகத் தெற்கு நோக்கிச் செல்லுகின்றது. அதனைப் பொன்னி ஆறு என்பர். அதிலுள்ள மணலைக் கரைத்துப் பொன் சன்னம் எடுக்கிறார்கள். உழைப்புக்குத் தக்க கூலி போலப் பொன் கிடைக்கிறதாம். அது எட்டரை மாற்றுத் தங்கம் ஆகும். இதே போல கொங்கு  மண்டலத்தில் பொன் கிடைக்கும் இடம் பல உள்ளன என்பதால் ஆதித்த மன்னன் என்னும் சோழ மன்னன் சிதம்பரத்தைக் கனகசபையாக்க முயன்ற சமயத்தில் அதற்குத் தேவையான பொன் அனைத்தையும் கொடுத்தது கொங்கு மண்டலமே.

இதே வரலாற்றை நம்பியாண்டார் நம்பி திருவந்தாதியும் ஒரு பாடலில் குறிப்பிடுகிறது.

பாடல் வருமாறு :-

சிங்கத் துருவனைச் செற்றவன் சிற்றம்பல முகடு

கொங்கிற் கனக மணிந்தவா தித்தன் குலமுதலோன்

திங்கட் சடையர் தமரதென் செல்லமெ னப்பறைபோக்

கெங்கட் கிறைவ னிருக்கும்வே ளூர்மன் னிடங்கழியே

கோனாட்டுக் கொடும்பாளூர் இருக்குவேளிர் குலத் தலைவரிடம் கழியார் கொங்கிற் செம்பொன்,

ஆனேற்றார் மன்றின்முக டம்பொன் வேய்ந்த வாதித்தன் மாபோர் நெற்கவர்ந்தோரன்பர்,

போனாப்ப ணிருளின்கட் காவலாளர் புரவலர்முன் கொணரவவர்

புகலக் கேட்டு,

மானேற்றாரடியாரே கொள்கவென்று வழங்கியர சாண்டருளின் மன்னினாரே

என்ற பாடலும் இந்த வரலாறை வலியுறுத்துகிறது.

ஆக சிதம்பரத்தின் கனகசபைக்குப் பொன் தந்து உதவியது கொங்கு மண்டலமே என கொங்கு மண்டல சதகத்தை இயற்றிய கார்மேகக் கவிஞர் புளகாங்கிதம் அடைந்து கொங்கு மண்டலப் பெருமையை இப்படி இந்தப் பாடலில் கூறுகிறார்.

***