வைரங்களை மதிப்பிடுவது எப்படி? (Post No.7479)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7479

Date uploaded in London – 21 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

இது இத்தொடரில் ஏழாவது கட்டுரை

வெளியான தேதி-  OCTOBER – NOVEMBER 1999

பத்திரிக்கையின் பெயர்- ஜெம்மாலஜியும் ஜோதிடமும்

கட்டுரைத் தலைப்பு – வைரங்களை மதிப்பிடுவது  எப்படி?

Tags  –  வைர மதிப்பு,  மதிப்பீடு

—subham–