3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அஸீரிய மன்னன் அளித்த தடபுடல் விருந்து! (Post No.7298)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 4 DECEMBER 2019

 Time in London – 9-20 AM

Post No. 7298

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

Tags அசீரியா , சுமேரிய , உணவு வகை , மன்னர் விருந்து