ராகங்களும் சிவபிரானும்; ராகங்களும் மலர்களும் (Post No.9441)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9441

Date uploaded in London – –  31 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

ராகங்களும் சிவபிரானும்; ராகங்களும் மலர்களும்; ராகங்களும் ஊர்ப் பெயர்களும்!

ச.நாகராஜன்

ராகங்களும் சிவபிரானும்!

சிவ பெருமானின் ஐந்து முகங்களிலிருந்து ஐந்து ராகங்கள் எழுந்தன என்று நமது புராணங்கள் கூறுகின்றன.

ஸ்ரீ ராகம் – ஸத்யோஜாதம்                                               வசந்தா – வாமதேயம்            

tags- சிவ பெருமான்  ,   ராகங்கள், மலர்