கரி என்னும் அற்புத மூலகம்-2; CO உயிருக்கு ஆபத்து (Post No.9520)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 9520

Date uploaded in London – –22 APRIL  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge.

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

கரி என்னும் அற்புத மூலகம்-2; CO உயிருக்கு ஆபத்து

கரி என்னும் கார்பனுக்கு மூன்று வடிவங்கள் உண்டு. சுத்தமான அடுப்புக் கரி (CHARCOAL)கிராஃபைட் (GRAPHITE)  மற்றும் வைரக்கல் (DIAMOND) .

கரியின் ரசாயனக் குறியீடு – சி C

அணு எண் – 6

உருகு நிலை (வைரம்) – 3550 டிகிரி C

ஆக்சைடுகள் – கார்பன் மானோக்சைட் (CO) , கார்பன் டை ஆக்சைட் (CO2)

ஐசடோப்புகள் (மூலக அவதாரங்கள் ) – கார்பன்-12, கார்பன்- 13, கார்பன் -14.

tags- கார்பன், மானோ ஆக்சைட், கரி, புற்றுநோய், கண்டுபிடிக்கும், கருவி, PET