மாறுகின்ற மனம் பற்றிய இரகசியம்! (POST NO.9419)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9419

Date uploaded in London – –  25 MARCH  2021     

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

யோகவாசிஷ்டக் கதைகள்!

மாறுகின்ற மனம் பற்றிய இரகசியம்!

ச.நாகராஜன்

வசிஷ்டர் ராமனை நோக்கிக் கூறலானார்:

சில மனங்கள் கடல் அலைகள் போல ஆசை கொண்டு பூமியின் மீது பொங்கிப் பிரவாகிக்கின்றன. அவை பெரிதாக இருப்பவற்றைச் சிறிதாக்குகின்றன. சிறிதாயிருப்பதைப் பெரிதாக ஆக்குகின்றன. அந்நியர்களை அவை நண்பர்களாக்குகின்றன. நண்பர்களை அந்நியர்களாக ஆக்குகின்றன.

    மனமானது தனது எண்ணத்தால் ஒரு பெரிய மலையைச்

tags – மாறுகின்ற, மனம் ,இரகசியம்,