விலைமகளிர்க்கு மாளிகை சிலேடை – கம்பன்! (Post No.8573)

WRITTEN BY S NAGARAJAN                     

Post No. 8573

Date uploaded in London – – –26 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

மாளிகைக் கவியை விலைமகளிர்க்கும் பொருந்த அமைத்த சிலேடை சிரேஷ்டன் கம்பன்!

ச.நாகராஜன்

கவிச் சக்கரவரித்தி கம்பனுக்கு நிகர் கம்பனே தான்! அணிகளை அமைப்பதிலும் நாம் நம்ப முடியாத இடத்தில் சிலேடையாக கவியை அமைப்பதும் அவனுக்குக் கை வந்த கலை.

ஒரு மாளிகையையும் விலைமகளிரையும் சிலேடைப் பொருள் ஆக்க முடியுமா? கம்பனால் முடியும்,

அயோத்தி நகர வர்ணனை. ஒரு மாளிகையை வர்ணிக்கிறான் கம்பன்.

பாடகக் காலடி பதுமத் தொப்பன

சேடரைத் தழீஇயன செய்ய வாயன

நாடகத் தொழிலன நடுவு துய்யன

ஆடகத் தோற்றத்த மகளிர் போன்றன

                              – பால காண்டம் நகரப் படலம் பாடல் 31

சின்னச் சின்ன சொற்களால் சீராக மாளிகையை நிர்மாணிக்கிறான் கம்பன்.

பாடு அகம் – வேலைப்பாடு அமைந்த

காலடி – தூண்களின் அடிப்பகுதிகள்

பதுமத்து ஒப்பன – தாமரை  மலர் வடிவமாக அமைந்துள்ளன

சேடரை தழீ இயன – அஸ்திவாரத்தின் ஆழத்தால் நாக லோகத்தை சேர்ந்துள்ளதாகவும்

செய்யவாயின – (அற்புதமான வேலைத் திறத்தால்) செப்பம் உடையதாகவும் ஆயின

நாடு அகம் தொழிலன – யாவரும் விரும்பிக் காணும் உள்வேலையை உடையதாக உள்ளன

நடுவு துய்யன – நடுவில் உள்ள இடமெல்லாம் சுத்த வெளியாக அமைந்துள்ளன

ஆடகம் தோற்றத்த – பொன்னினால் ஆகிய வெளி அமைப்பை உடையவனாக உள்ள மாளிகைகள்

மகளிர் போன்றன – விலை மகளிரை ஒத்து இருக்கின்றன.

விலை மகளிர்கள் பாடகம் என்ற ஆபரணத்தை அணிந்த கால் என்னும் அடித்தாமரையைக் கொண்டவர்கள்.

சேடரை அதாவது வாலிபர்களைத் தழுவுவது அவர்கள் தொழில்.

செந்நிற வாயுடன் இருப்பது அவர்களின் இயல்பு.

நாடகம் ஆடும் தொழிலைப் பயின்று அதில் வல்லவர்கள் அவர்கள்.

அவர்களது இடையோ சிறுத்த இடை. அது பஞ்சின் தொடர் நுனியை ஒத்திருக்கிறது.

ஆடகம் ஒப்ப அதாவது பொன் போல ஒளிர்கின்ற மேனியை உடையவர்கள் அவர்கள்.

மாளிகையை வர்ணிக்கையில் அதே சொற்களால் விலை மகளிரையும் வர்ணித்திருப்பதால் இது சுருங்கச் சொல்லணி என்று சொல்லப்படும்.

சேடர் என்றால் விடர் அல்லது இளைஞர்கள் என்ற பொருளைத் தருகிறது.

பாடகம் கால் என்ற சொற்கள் பக்கங்களிலும் அகத்திலும் நாட்டப்பட்ட தூண்கள் என்ற பொருளைத் தருகிறது.

சேடரைத் தழீ இயன என்பதால் பெரியோரைத் தம்மிடத்துப் பொருந்தியன என்ற பொருளைப் பெறலாம்.

செய்யவாயின என்பதால் நேர்மையான வாயிலை மாளிகைகள் கொண்டிருப்பதை அறியலாம்.

நாடகத் தொழிலன என்பதை நாடு, அகம், தொழிலன எனப் பிரித்து மனதினால் கருதி செய்யப்படும் சித்திரத் தொழில் என்றும் கொள்ளலாம்.

இப்படி தேர்ந்தெடுத்த சொற்களால் சிலேடையைத் தரும் கம்பனை சிலேடை சிரேஷ்டன் என்று சொல்வதில் தவறில்லை அல்லவா?

கம்ப ராமாயணம் முழுவதும் படித்தால் அதில் வரும் பல்வேறு அணிகளைக் கண்டு வியக்கலாம்; சிலேடைகளைக் கண்டு ரஸிக்கலாம்!

tags – விலைமகளிர், மாளிகை சிலேடை , கம்பன்