மூன்று அம்மாக்கள்! நடந்தவை தான் நம்புங்கள்! – 13 (Post No.9426)

WRITTEN BY S NAGARAJAN

Post No. 9426

Date uploaded in London – –  27 MARCH  2021   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge;

this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

if u want the article in word format, please write to us.

நடந்தவை தான் நம்புங்கள்! – 13

ச.நாகராஜன்

மூன்று அம்மாக்கள்!

General Electric company உலகின் மிகப் பெரிய நிறுவனம் என்பதை அனைவரும் அறிவர். அதன் தலைமை நிர்வாகி CEO  ஜாக் வெல்ச் (Jack Welch), ஜாக் (Jack) என்று ஒரு புத்தகத்தை எழுதியுள்ளார். அதில் அவர் கூறும் சம்பவம் தான் இது.

அவர் படித்த பள்ளியில் ஹாக்கி விளையாட்டுக் குழுவில் அவர் தான் இணை காப்டன். ஒரு நாள், விளையாட்டு மிக 

tags- மூன்று அம்மாக்கள், நடந்தவை 14,  நம்புங்கள்,