தலை பற்றிய 6 பழமொழிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் (Post No.8542)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8542

Date uploaded in London – 20 August 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

பல பழமொழிகளில் தலை என்ற சொல் மீண்டும் மீண்டும் வரக்கூடும்; ஒருமுறை வந்த சொல் மீண்டும் கட்டத்தில் இராது ; கொண்டு  கூட்டிப்  பொருள் கொள்க.

1.தருமம் தலை காக்கும் ‘

2.தலைக்குத் தலை நாட்டாண்மையாய் இருக்கிறது

3.தலை இருக்க வால் ஆடுமா ?

4.தலை எழுத்திற்கு தலையைச் சிரைத்தாற்  போகுமா?

5.தலை அளவும் வேண்டாம் , அடி அளவும் வேண்டாம் , குறுக்கே அள அடா படியை

6.தலை  இடியும் காய்ச்சலும் தனக்கு  வந்தால்  தெரியும்

Tags – தலை, வால்

—subham–