டைட்டானிக் கப்பல் விபத்து விசாரணை (Post No.7519)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7519

Date uploaded in London – 31 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

மே 24, 1992 தினமணியில் நான் எழுதிய கட்டுரைகள்:–

1.ரஷ்ய ராக்கெட்டுகள் ஏலம்

2.எல்விஸ் பிரெஸ்லி தபால் தலை

3.டைட்டானிக் கப்பல் விபத்து விசாரணை

4.எக்ஸ்டசி உயிர்கொல்லி மருந்து

இதில் டைட்டானிக் கப்பல் விபத்து விசாரணை

 பற்றிய செய்தியைக் காண்போம்–