‘ஆவதும் பெண்ணாலே அழிவதும் பெண்ணாலே’

B_Id_437744_Miss_Universe

Post No 720 dated 24rd November 2013 (In Tamil and English)

Compiled and translated into English by London Swaminathan

“A man’s face is his autobiography. A woman’s face is her work of fiction.”
― Oscar Wilde

தமிழிலும் வடமொழியிலும் பெண்களைப் பாராட்டியும் போற்றியும், புகழந்தும் ஏராளமான பாடல்கள், கவிதைகள் உள்ளன. மாதா, பிதா,குரு, தெய்வம் என்ற வரிசையில் முதலிடம் பெறுவதும், கடவுளின் உடலில் ஒரு பாதியைப் (அர்த்தநாரீஸ்வரர்) பெற்ற பெருமையும் பெண்ணுக்கே உண்டு. இதுபற்றி ‘உலகிலேயே அறிவாளியான பெண்’ என்ற கட்டுரையிலும், பெண்கள் பற்றிய பழமொழித் தொகுப்பிலும் ஏற்கனவே தந்து விட்டேன். தாய் என்ற நிலையில் வைக்கையில் புகழுரையும், வேசி, தேவதாசி என்ற நிலையில் இகழ்ச்சியும் பெறுபவர்கள் பெண்கள். பட்டினத்தார் பாடல்களிலும், அருணகிரியின் திருப்புகழ்களிலும் இதைக் காண்கிறோம்.

விவேக சிந்தாமணி என்ற நூலில் கொஞ்சம் கூடுதலாகவே பெண் எதிர்ப்பு உணர்வு காணப்படுகிறது. அதை எழுதிய ஆசிரியரை தமிழ் கூறு நல்லுலகம் அறிய முடியாததால் அவரது மனப்பாங்கிற்குக் காரணம் என்ன என்று தெரியவில்லை. இதோ சில பெண் எதிர்ப்புப் பாடல்கள்:

1.மங்கை கைகை (கைகேயி) சொற்கேட்டு மன்னர்
புகழ் தசரதனும் மரணம் ஆனான்
செங்கமலச் சீதை சொல்லை ஸ்ரீராமன்
கேட்டவுடன் சென்றான் மான் பின்;
தங்கை அவள் சொல்லைக் கேட்டு இராவணனும்
கிளையோடும் தானும் மாண்டான்
நங்கையற் சொற் கேட்பதெல்லாம் கேடுதரும்
பேர் உலகோர் நகைப்பர்தாமே.

Emperor Dasaratha died because he listened to Kaikeyi; Rama went after a deer to satisfy lotus like Sita; Ravana died with all his relatives after listening to his sister; listening to women will bring disasters and you will be a laughing stock.

2.பெண்டுகள் சொல் கேட்கின்ற பேயரெனும்
குணம் மூடப் பேடி லோபர்
முண்டைகளுக்கு இணையில்லா முனை வீரர்
புருடரென மொழியொணாதே
உண்டுலகம் உதிர்ப்பாருள் கீர்த்தியறம்
இன்ன தென உணர்வே யில்லார்
அண்டினவர் தமைக் கொடுப்பா ர் அழிவழக்கே
செய்வதவர் அறிவுதானே

Hen pecked husbands are eunuchs and reckless; one can’t even compare them with misers and widows. They are not men at all. Those who don’t know what fame and dharma, are the ones who always support the wrong side. They support injustice and harm those who ask for help.

B_Id_437738_Isler

3.ஆலகால விடத்தையும் நம்பலாம்
ஆற்றையும் பெருங் காற்றையும் நம்பலாம்
கோல மாமத யானையை நம்பலாம்
கொல்லும் வேங்கைப் புலியையும் நம்பலாம்
காலனார் விடும் தூதரை நம்பலாம்
கள்ள வேடர் மறவரை நம்பலாம்
சேலை கட்டிய மாதரை நம்பினால்
தெருவில் நின்று தயங்கித் தவிப்பரே.

You may trust a deadly poison and a flowing river and gale force wind. You can trust a mad elephant or a man eating tiger. You can even trust messengers of death and robbers; but those who trust sari clad women will surely be left to suffer (This verse is used in a Tamil film)

4.படியினப் பொழுதே வதைத்திடும் பச்சை நாவியை நம்பலாம்
பழி நமக்கென வழி மறித்திடும் பழைய நீலியை நம்பலாம்
கொடு மதக் குவடென வளர்த்திடும் குஞ்சரத்தையும் நம்பலாம்
குலுங்கப் பேசி நகைத்திடும் சிறுகுமரர் தம்மையும் நம்பலாம்
கடை இலக்கமும் எழுதிவிட்ட கணக்கர் தம்மையும் நம்பலாம்
காக்கைபோல் விழி பார்த்திடும் குடி காணியாளரை நம்பலாம்
நடை குலுக்கி மினுக்கிய நகை நகைத்திடு மாதரை
நம்பொணாது மெய் நம்பொணாது மெய் நம்பொணாது மெய்காணுமே
B_Id_437742_Isler

You can trust instant killing poison; you can even trust the old waylaying Neeli; you can trust a mad elephant, you can trust the laughing cheats, fraudulent accountants, land lords who rule the lands with crow like vision but never ever trust cat walking, laughing women with shiny jewellery. Never trust. Never trust.
(For Neeli story, read my post The Ghost that killed 72 Tamils)

5.அன்னம் பழித்த நடை ஆலம் பழித்த விழி
அமுதம் பழித்த மொழிகள்
பொன்னம் பெருத்த முலை கன்னங்கருத்த குழல்
சின்னஞ் சிறுத்த இடை பெண்
எண்னெஞ் சுருக்கவ டென்னெஞ்சுகற்ற
கலை என்னென்று உரைப்பதினி நான்
சின்னஞ் சிறுக்கி அவள் வில்லங்கம் இட்டபடி
தெய்வங்களுக்கு அபயமே

A Woman with more beautiful gait than a swan, more powerful eyes than poison, with words sweeter than nectar, with big breasts and dark curly hair and a thin waist made me go crazy. How can I describe the impact she made; that harlot has landed me in big trouble. Only God can save me now!

Above verses are from Viveka Chinthamani, a modern day Tamil poem by an anonymous author. The book is famous for its moral teachings and notorious for its anti women tirade. Though Arunagirinathar and Pattinathar also composed many poems with anti women lines, they were against only characterless women. Hindu literature places women in high esteem which I have already explained in my post ‘Most Intelligent Woman in the Ancient World’.

Tamils are not alone in this attack; look at the quotes from some western writers.

“A man’s face is his autobiography. A woman’s face is her work of fiction.”
― Oscar Wilde

Here’s all you have to know about men and women: women are crazy, men are stupid. And the main reason women are crazy is that men are stupid.”
― George Carlin, When Will Jesus Bring The Pork Chops?

“As usual, there is a great woman behind every idiot.”
― John Lennon

“Dispute not with her: she is lunatic.”
― William Shakespeare, Richard III

“Good girls go to heaven, bad girls go everywhere.”
― Mae West, Wit & Wisdom of Mae West
“Like a compass needle that points north, a man’s accusing finger always finds a woman. Always.”
― Khaled Hosseini

“There is always one woman to save you from another and as that woman saves you she makes ready to destroy”
― Charles Bukowski, Love is a Dog from Hell

“It’s absolutely unfair for women to say that guys only want one thing: sex. We also want food.”
― Jarod Kintz, $3.33

“I have been crying,” she replied, simply, “and it has done me good. It helps a woman you know, just as swearing helps a man.”
― Horace Annesley Vachell, The Romance of Judge Ketchum

B_Id_437745_Gabriela_Isler

Please read my earlier articles:

1.பெண்கள் பற்றி 300 தமிழ் பழமொழிகள்- பகுதி 1
2.பெண்கள் பற்றி 300 தமிழ் பழமொழிகள்- பகுதி 2

3.இந்தியப் பெண்கள் உலக மஹா அறிவாளிகள்- பகுதி 1
4.இந்தியப் பெண்கள் உலக மஹா அறிவாளிகள்- பகுதி 2

5.Most Intelligent Woman in the Ancient World

பயன் இல்லாத ஏழும், உதவாத எட்டும்

Blacksea-bg-beach-dinev

Water Water Everywhere, Not a drop to drink Here (salty!)

விவேக சிந்தாமணி என்னும் நூலை எழுதியவர் யார் என்று தெரியவில்லை. மொழி நடையைப் பார்க்கையில் கடந்த சில நூற்றாண்டுகளுக்குள் எழுதப்பட்டதாக இருக்கவேண்டும் என்று தெரிகிறது. பல கருத்துகள் காலத்தைக் கடந்தும் பயந்தர வல்லவை. இதோ சில பாடல்கள்:

Viveka Chintamani is a Tamil poetical work by an anonymous author. The verses are didactic in nature. The language and style show that the verses are only a few centuries old. Some of the verses are out of date. It has got a few anti-women verses.

ஆபத்துக்கு உதவாப் பிள்ளை
அரும் பசிக்கு உதவா அன்னம்
தாபத்தைத் தீராத் தண்ணீர்
தரித்திரம் அறியாப் பெண்டிர்
கோபத்தை அடக்கா வேந்தன்
குரு மொழி கொள்ளாச் சீடன்
பாபத்தைத் தீராத் தீர்த்தம்
பயன் இல்லை ஏழும்தானே

The_Fox_and_the_Grapes

Food at inaccessible places

Useless 7

Son who does not help his father in difficult times, food inaccessible when one is hungry, water that does not quench one’s thirst, wife who is not prudent in spending, ruler who could not control his anger, student who doesn’t listen to his teacher and the holy waters that doesn’t washes one’s sins are the Useless seven.

சமயத்திற்கு உதவாத எட்டு விஷயங்கள்
தன்னுடன் பிறவாத் தம்பி
தனைப் பெறாத் தாயார், தந்தை
அன்னியர் இடத்துச் செல்வம்
அரும்பொருள், வேசி ஆசை
மன்னிய ஏட்டின் கல்வி
மறுமனையாட்டி வாழ்க்கை
இன்னவால் கருமம் எட்டும்
இடுக்கத்துக்கு உதவா அன்றே!

Hopeless 8

Following eight won’t help when you are in trouble: step brother (who is not born to the same mother),step mother, wealth invested with another person, greediness, visiting brothels, book knowledge and living with another man’s wife— these eight are hopeless things.

பயனற்ற உடல் உறுப்புகள்
திருப்பதி மிதியாப் பாதம்
சிவனடி வணங்காச் சென்னி
இரப்பவர்க்கீயாக் கைகள்
இனிய சொல் கேளாக் காது
புரப்பவர் தங்கள் கண்ணீர்
பொழிதரச் சாகாத் தேகம்
இருப்பினும் பயன் என்? காட்டில்
எரிப்பினும் இல்லை தானே!

partiality
Step motherly treatment!

Useless Body Parts

The Feet that never step into a temple, the Head that never bows to God, the Hands that never help others, the Ears that never hears good words, the eyes that never care for the tears of parents or guardians—these body parts are useless. What is the use of keeping them? They deserve burning.

நம்பத் தகாதவர்கள்

கல்லாத மாந்தரையும் கடுங் கோபத்
துரைகளையும் காலந்தேர்ந்து
சொல்லாத அமைச்சரையும் துயர்க்கு உதவாத்
தேவரையும் சுருதி நூலில்
வல்லா அந்தணர்தமையும் கொண்டவனோடு
எந்நாளும் வலது பேசி
நல்லாள் போல் அருகிருக்கும் மனைவியையும்
ஒரு நாளும் நம்ப ஒணாதே.

Don’t Trust the following

Uneducated people, short tempered leaders, ministers who do not give timely advice, angels that don’t help, Brahmins who are not well versed in the scriptures, pretending wives—never trust these people.
KING-FULL0506

Picture of Angry King

தொகுப்பு:- லண்டன் சுவாமிநாதன்;
Rough translation by London Swaminathan. Contact swami_48@yahoo.com