வேதத்தில் ஸரஸ்வதி: பாரதியார் மொழிபெயர்ப்பு (Post No.3235)

drawing-of-goddess-saraswati

Compiled by London Swaminathan

 

Date: 9 October 2016

 

Time uploaded in London: 17-15

 

Post No.3235

 

Pictures are taken from various sources; thanks.

 

Contact swami_48@yahoo.com

 

 

நூலின் பெயர்: வேத ரிஷிகளின் கவிதை

சி.சுப்பிரமணிய பாரதி

 

img_8416img_8417img_8418img_8419