வைத்தியன் பற்றி 7 பழமொழிகள் கண்டுபிடி (Post No.8792)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No. 8792

Date uploaded in London – –9 OCTOBER 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

ஒரே சொல் பல பழமொழிகளில் வந்தால், ஒரு இடத்தில் மட்டுமே கட்டத்தில் காணப்படும் .

விடைகள் கீழே உள்ளன.

விடைகள்:–

1.வைத்தியன் சொன்னதெல்லாம் மருந்து

2.வைத்தியன் பிள்ளை சீக்கு , வாத்தியார் பிள்ளை மக்கு

3.வைத்தியன் மருந்திலும் கைமருந்தே நல்லது

4.வைத்தியன் கொடுத்தால் மருந்து இல்லாவிட்டால் மண்ணு

5.வைத்தியனுக்கும் அஞ்ச வேண்டும், வம்பனுக்கும் அஞ்ச வேண்டும்

6.வைத்தியன் தகப்பன் போல

7.வைத்தியன் பேச்சு நாலில் ஒரு பங்கு.

tags- வைத்தியன்

–subham–