வடகலை – தென்கலை வித்தியாஸங்கள் நூறு! (Post No.5154)

Compiled by LONDON SWAMINATHAN

 

Date: 27 JUNE 2018

 

Time uploaded in London –  19-54 (British Summer Time)

 

Post No. 5154

 

Pictures shown here are taken from various sources such as Facebook friends, Wikipedia, Books, Google and newspapers; thanks. Pictures may be subject to copyright laws.\

 

தமிழ்நாட்டிலுள்ள  வைஷ்ணவர்களில் வடகலை, தென்கலை என்று இரண்டு முக்கியப் பிரிவுகள் உள்ளன. அவர்களுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடுகளை கும்பகோணம் கோபால தாத்தாசாரியார் 1908-ம் ஆம் ஆண்டில் புஸ்தகமாக வெளியிட்டுள்ளார்.

புஸ்தகத்தின் பெயர்- வைஷ்ணவ சமய விளக்கம்

 

இதோ நூறு வேறுபாடுகளை அவருடைய மொழியில் அப்படியே தருகிறேன்; பல சுவையான விஷயங்கள் உள.