ஜப்பானில் சாம வேதம்; வேத கால இசைக் கருவிகள் (Post No.7272)

SHOMYO IN JAPAN
SAMA VEDA CONFERENCE

Written by LONDON SWAMINATHAN

swami_48@yahoo.com

Date: 28 NOVEMBER 2019

Time  in London – 10-03 AM

Post No. 7272

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000

நேர்மையாக `அர்த்தம் விளங்கவில்லை` (MEANING IS OBSCURE, UNCERTAIN) என்று ஒப்புக்கொள்கிறார்கள்.

–SUBHAM–

TAGS -சாமவேதம், ஜப்பான், வேத கால, இசைக் கருவிகள்

SAMA VEDA PARAYANA