16 வகை உபசாரங்கள்,16 வகை தீபங்கள் ,முருகனின் 16 நாமங்கள் (Post No.7441)

16 வகை உபசாரங்கள்,16 வகை தீபங்கள் முருகனின் 16 நாமங்கள் (Post No.7441)

Compiled by London swaminathan

Post No.7441

Date uploaded in London – 10 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

–subham—