150 இந்திய வானியல் விஞ்ஞானிகளும், 300 சம்ஸ்க்ருத நூல்களும்-3 (Post No.6777)

Written by  London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

 Date: 14 AUGUST 2019  


British Summer Time uploaded in London –  17-29

Post No. 6777

 Pictures are taken from various sources.  ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))


166.1854- வேங்கடக்ருஷ்ண சாஸ்திரிமகன் கோதண்டராம

–subham–