96 தத்துவங்கள் எவை? (Post No.4737)

Date:13 FEBRUARY 2018

 

Time uploaded in London- 7-41 am

 

Compiled by London swaminathan

 

Post No. 4737

 

PICTURES ARE TAKEN from various sources.

 

WARNING: PLEASE SHARE MY ARTICLES; BUT DON’T SHARE IT WITHOUT AUTHOR’S NAME AND THE BLOG NAME. BE HONEST; OTHERS WILL BE HONEST WITH YOU.

 

 

1915 ஆம் ஆண்டில் வெளியான தாயுமான சுவாமி பாடல் புத்தகத்தில் 96 தத்துவங்களின் பட்டியல் உளது; அதைக் கீழே காண்க:-

 

–subham–