உலகம் வியக்கும் கண்டுபிடிப்பு – கிரேக்க நாட்டில் சிந்து சமவெளிக் குரங்கு (Post.7366)

 Written by London swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 21 December 2019

Time in London – 8-53 am

Post No. 7366

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: